பிரசவத்திற்கு நான்கு நாட்களுக்குப் பிறகு நான் பனியில் 4 கி.மீ. நடக்க வேண்டிய கட்டாயம் உண்டானது

பிரசவத்திற்கு நான்கு நாட்களுக்குப் பிறகு நான் பனியில் 4 கி.மீ. நடக்க...

கோட்டி (ஹிமாச்சல பிரதேசம்): "பிரசவம் முடிந்த சில நாட்களில், பெரும்பாலான பெண்களுக்கு நீண்ட நேரம் நிற்பது கூட கடினமாக...