ஜம்மு காஷ்மீர்

தகவல் தொடர்பு தடை காஷ்மீரில் புதிய மனநல சவால்களை உருவாக்குகிறது

தகவல் தொடர்பு தடை காஷ்மீரில் புதிய மனநல சவால்களை உருவாக்குகிறது

அரசியலமைப்பின் 370வது பிரிவு ரத்து செய்யப்பட்டதில் இருந்து ஸ்ரீநகரின் பிரபலமான சுற்றுலாத் தலமான டால் ஏரிக்கு எதிரே உள்ள...

தூய்மை இந்தியா திட்ட நெருக்கடிகளை வெளிப்படுத்தும் ஜம்மு; குடிநீர் ஆதாரங்களில் கலக்கும் 94% சுத்திகரிக்கபடாத கழிவுநீர்

(ஜம்மு) ஜம்மு & காஷ்மீர்: ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தை திறவெளி கழிப்பிடம் இல்லாத (ODF) மாநிலமாக, 2018 செப்டம்பர் 15ஆம்...

தூய்மை இந்தியா திட்ட நெருக்கடிகளை வெளிப்படுத்தும் ஜம்மு;  குடிநீர் ஆதாரங்களில் கலக்கும் 94% சுத்திகரிக்கபடாத கழிவுநீர்