தாய் மீது  கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் குழந்தைகள் நலனில் கர்நாடகா எப்படி முன்னேற்றம் காண்கிறது

தாய் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் குழந்தைகள் நலனில் கர்நாடகா எப்படி முன்னேற்றம் காண்கிறது

தென் இந்தியாவில், கர்நாடக மாநிலம் தான் பிரசவத்தின் போது தாய் மரண விகிதத்தை அதிகம் கொண்டுள்ளது. இதை எதிர்கொள்ள கொண்டு...