குறையும் எச்ஐவி விகிதம். இந்தியாவின் பாலியல் தொழிலாளர்களுக்கும் ஏதோ கொஞ்சம் செல்கிறது

குறையும் எச்ஐவி விகிதம். இந்தியாவின் பாலியல் தொழிலாளர்களுக்கும் ஏதோ கொஞ்சம் செல்கிறது

புதுடெல்லி: எச்.ஐ.வி / எய்ட்ஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட இந்திய பாலியல் தொழிலாளர்களின் விகிதம் 2017 உடனான நான்கு ஆண்டுகளில்...